Algemene voorwaarden Basten Engineering

1. Partijen

1. Basten Engineering, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87251280, gevestigd aan de Steegstraat 1 (5768 AT) te Meijel, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Basten Engineering:

Website: Warmteverliescheck.nl
E-mailadres:
Telefoonnummer: 06-23596088
Btw-identificatienummer: NL004160908B12

3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Basten Engineering.

 

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Basten Engineering en Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Basten Engineering bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Basten Engineering is aangegeven.

2. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Basten Engineering.

4. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.

5. Alle opgaven door Basten Engineering van de te gebruiken of te leveren diensten of werken in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Basten Engineering.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Basten Engineering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Basten Engineering gerechtigd alle meerkosten, zoals materiaal-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Ook indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de verantwoordelijkheden/werkzaamheden vergroot worden, is Basten Engineering gerechtigd om de opgegeven prijzen in verhouding te verhogen.

8. De overeenkomst komt tot stand zodra de factuur van Basten Engineering is betaald en Basten Engineering verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres is aangekomen.

9. Basten Engineering is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Opdrachtgever en derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Basten Engineering speelt hierbij geen enkele rol.

 

4. Uitvoering door Basten Engineering

1. Basten Engineering zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Basten Engineering altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

2. Het staat Basten Engineering vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

3. Basten Engineering behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Basten Engineering zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever erkent dat Basten Engineering bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft. Alle diensten van Basten Engineering worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Basten Engineering uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Basten Engineering in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Basten Engineering. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Er zorg voor dragen dat Basten Engineering tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen en de voor de opdracht te verschaffen gegevens.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld of overtreden, dient Opdrachtgever Basten Engineering hieromtrent tijdig te informeren. Basten Engineering is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Basten Engineering niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan Opdrachtgever te vergoeden.

4. Voorafgaand aan de uitvoering dient Opdrachtgever de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Basten Engineering te verschaffen, zoals tekeningen, plattegronden, (inhoudelijke) maten en berekeningen. Basten Engineering zal deze naar zijn beste weten beoordelen en Opdrachtgever waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Basten Engineering is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door Opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Basten Engineering verstrekt in het kader van de overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Basten Engineering zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

6. Betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Basten Engineering te voldoen.

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Basten Engineering is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na (op)levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet en er derhalve sprake is van een klacht, dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na levering Basten Engineering hieromtrent te informeren.

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Basten Engineering indien de klacht binnen de garantie/verantwoordelijkheid van Basten Engineering valt, de oplevering nog niet heeft plaatsvonden en geen exoneratie van toepassing is, de klacht trachten te verhelpen door kosteloos naar redelijkheid het geleverde te herstellen ofwel te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

3. Wanneer Opdrachtgever Basten Engineering omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de factuur heeft voldaan, een jaar is verstreken nadat is geleverd of het werk is opgeleverd vervalt zijn recht op enige remedie.

4. Basten Engineering dient in geval van een gebrek binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige remedie. De bepalingen, waaronder die omtrent de uitvoering door Basten Engineering en verbintenissen van Opdrachtgever, van deze algemene voorwaarden zijn – zoals ook art. 2.1. bepaalt - op dit werk van toepassing. Indien de herstelwerkzaamheden meer kosten met zich meebrengen, dan de hoogte van het factuurbedrag, is Basten Engineering gerechtigd om in plaats van herstel, het factuurbedrag terug te storten tegen finale kwijting. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

5. Opdrachtgever verliest zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk indien hij dit niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Basten Engineering heeft gemeld. Op Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.

6. Mocht Basten Engineering onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Basten Engineering gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, maar te allen tijde (ook als er geen verzekering is waarop een aanspraak kan worden gemaakt) tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.

7. Indien Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Basten Engineering te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.

8. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Basten Engineering beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van zaken, verlies van contracten, supplementaire kosten.

9. Opdrachtgever vrijwaart Basten Engineering voor alle aanspraken van derden terzake van de door Basten Engineering verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.

11. De inhoud van het opgeleverde advies van Basten Engineering is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Basten Engineering opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Basten Engineering. Basten Engineering is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 

8. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten in het geval de Opdrachtgever een zakelijke opdrachtgever betreft (derhalve handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf). Indien de zakelijke Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is zij alsnog het gehele honorarium verschuldigd.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Basten Engineering geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.

3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Basten Engineering opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Basten Engineering onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Basten Engineering bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Basten Engineering bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

5. Wanneer Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een verplichting en Basten Engineering hem daartoe reeds heeft aangemaand en daarbij een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen, heeft Basten Engineering het recht om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

6. Voorzieningen, die Basten Engineering ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Basten Engineering ten gevolge van de schorsing lijdt, dient door Opdrachtgever te worden vergoed. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Basten Engineering. In het geval van een schorsing is Basten Engineering gerechtigd direct een evenredig deel van het reeds verrichte werk te factureren.

7. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Basten Engineering bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval is Basten Engineering gerechtigd om 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen.

8. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

9. Intellectueel eigendomsrechten
1. Basten Engineering behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Basten Engineering zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Basten Engineering of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

3. Het is Basten Engineering toegestaan om afbeeldingen van het (gerealiseerde) geleverde c.q. de werkzaamheden te gebruiken voor promotiedoeleinden.

 

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Basten Engineering is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Basten Engineering.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Basten Engineering haar hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Basten Engineering haar hoofdvestiging heeft.

 

© Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies.

 

Contact

Steegstraat 1
5768 AT Meijel
T: 06 235 960 88
E:

Warmteverlies Check logo

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.

Save
Cookies voorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat deze website niet naar behoren functioneert.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Hulpmiddelen die worden gebruikt om de gegevens te analyseren en zo de doeltreffendheid van een website te meten en te begrijpen hoe hij werkt.
Google Analytics
Accepteer
Weiger
Unknown
Unknown
Accepteer
Weiger